پروژه ها

مالش 35 کیلویی آقای نعمتی پور

مالش 35 کیلویی آقای نعمتی پور

مالش 25 کیلویی دور استیل آقای مرتضی نژاد

مالش 25 کیلویی دور استیل آقای مرتضی نژاد

مالش 15 کیلویی آقای پورحسینی

مالش 15 کیلویی آقای پورحسینی

خشک کن 80 کیلویی آقای فتاحی

خشک کن 80 کیلویی آقای فتاحی

خشک کن 11 کشو خانم نصیر پور

خشک کن 11 کشو خانم نصیر پور

مالش چای 15 کیلویی خانم نصیری پور

مالش چای 15 کیلویی خانم نصیری پور

مالش چای 5 کیلویی خانم تسلیمی

مالش چای 5 کیلویی خانم تسلیمی

دستگاه مالش چای 15 کیلویی آقای رضازاده

دستگاه مالش چای 15 کیلویی آقای رضازاده